« باسمه تعالی »

     هیچ ملتی، هرچند تازه و نوبنیاد و بدون پیشینه تاریخی، بی نیاز از داشتن شاخصه های ملی و هویّت سرزمینی نیست. با وجود پیشرفت فناوری و گسترش ارتباطات جهانی که در نتیجه، صاحب نظران ارتباطات در قرن بیستم، پهنه عالم را به «دهکده جهانی» تشبیه کرده اند، باز هم نمی توان عناصر تمییز دهنده و برجسته فرهنگی را در جوامع گوناگون نادیده انگاشت؛ گرچه برخی اندیشمندان سده نوزدهم مانند کانت و مارکس بر این باور بودند که با گذشت زمان و تحوّل جوامع بشری، نقش و تأثیر فرهنگهای مختلف و عناصر تشکیل دهنده آنها (مانند دین و قومیّت و سرزمین مشترک و...)، کم رنگ تر شده، به تدریج، یک جامعه جهانی بدون هیچ تمایزی شکل خواهد گرفت. امّا رخدادهای قرن بیستم و گسترش جنبشهای مذهبی و افکار ناسیونالیستی و روی آوری دوباره بسیاری ملّتها به هویّت تاریخی خود، نشان داد که بسیاری از تئوریهای آن دانشمندان، خوشبینانه، غیر علمی بوده است.

برای شناخت شاخصه های ملی هویّت سرزمینی هر جامعه ای، ابتدا باید عناصر تشکیل دهنده آن را بازشناسیم، که با گردآمدن این شاخصه ها در هر جامعه ای، پدیده ای به نام «ملّیت» یا «هویّت» ملّی شکل می گیرد .

حال می توان به صورت کلّی این عناصر را چنین بر شمرد:

1.سرزمین و قلمرو، 2 . دین و مذهب، 3 . زبان، 4 . حکومت و دولت، 5 . نژاد و قومیّت، 6 . سنّتها و آیینها، سرودها میراث فکری، 8 . اسطوره ها و قهرمانان و... .

 تأثیر این عناصر در ساختار کلّی شاخصه ملی و هویت سرزمینی ، بسته به تاریخ و سرزمین و فرهنگ هر قومی متفاوت است. گاهی عنصری مانند نژاد و قومیّت چنان اهمیّت می یابد که دیگر عناصر را تحت الشعاع خود قرار   می دهد، مثل نژاد و قومیّت عرب در حجاز پیش از اسلام ، یا عنصر فرهنگ عامّه و آداب و رسوم در ملّت ژاپن.

مهمترین عناصر هویت ملی در ایران :
1)سرزمین

2)دین و مذهب  

3)زبان

4)حکومت ودو لت   

5)نژادوقومیت

6)سنت ها وآیین ها

سرزمین:
هیچ جمعیتی بدون داشتن سرزمین خاص ،به  عنوان یک(( ملت )) شناخته نمی شوند . مفهوم  سرزمین  درگذشته بامفهوم امروزی آن بسیارمتفاوت است.نگاه مردم قدیم به سرزمین ،صرفامحدود به انتساب به یک قلمرو جغرافیایی وآن هم بدون مشخص بودن حدود ومرزهای دقیق بود،اما امروزه عوامل دیگری چون :منابع زیرزمینی ،آب وهوا ،زیرساختاهای  اقتصادی  ،منطقه های استراتژیک و...همه جزئی از((سرزمین ملی ))به حساب می آیندوملتهابه آن حساسیت نشان می دهند.مثلا جزایر سه گانه تنب بزرگ و تنب کوچک وابوموسی یامنابع نفتی دریای خزر برای ما ایرانیان اهمیت ملی وسرزمینی دارند.از نظر جغرافیای تاریخی، ایران ازدیر باز در سرزمینی که ((فلات ایران))نامیده
می شود،اسکان یافته وملت ایران را شکل داده اند.این شکل گیری را به آغاز سلسله ی هخامنشیان وپادشاهی کوروش (حدود 2500سال پیش نسبت می دهند).ازآنجا که هخامنشیان دررقابت وکشمکش بادولتهای مجاور خود ،بویژه یونانیان قرارگرفته اند،ایران هویتی جهانی پیداکرده است ودرشمارتمدنهای جهان قرارگرفت.ایران امروزی نیز در جغرافیای جهان نه تنها ویژگیهای گذشته را داردبلکه به جهت موقعیت استراتژیک ومنابع زیرزمینی ودرسالهای اخیرپیروزی انقلاب اسلامی اهمیت بیشتری یافته است

دین:
دین یکی ازعناصرپایدارودائمی درهمه تمدنهاست ،به گفته ویل دورانت :حتی یک مورخ شکاک هم دربرابردین ،فروتنانه تعظیم می کند،زیرا می بیندکه دین درهر سرزمینی ودرهرعصری درکاراست وظاهراازآن گریزی نیست .سرزمین ایران ،هیچ گاه ازاین شمول مستثنی نبوده است بلکه  خودمهد یکی ازادیان کهن (دین زردتشت )بوده  است ودرعصراسلامی  نیزدین اسلام نقش برجسته ای درفرهنگ وتمدن ایران ایفانموده است .دین درایران ،همواره باقدرت وحاکمیت درارتباط بوده وبه همین دلیل ،درشکل دهی ((هویت ملی))نقش برجسته ای داشته است .دردوران هخامنشی ،((اهورامزدا))  درغالب کتیبه هاحضوری روشن دارد.در دوران ساسانیان حکومت برمحور دین زرتشت مشروعیت می یابدوارکان قدرت دردست موبدان است

دردوره تمدن اسلامی درزمان حکومت خلفای عباسی،رهبری دینی وسیاسی یکی بود وپس از این دوران نیزغالبا سلاطین وپادشاهان بادین ومذهب مردم همنوایی می کردند،گرچه در عمل،رهبری دینی رااختیارنداشتند،امابسیاری عناوین والقاب دینی رایدک می کشیدند.درزمان صفویه پادشاهان صفوی ،خودرامنادیان  دین ومبلغان مذهب می دانستندوعملا هم توانستندمذهب شیعه رامذهب  غالب مردم ایران قرار دهند.درزمان حاضرهم این نهاد دین بودکه باایجادوحدت دربین مردم ،باعث ایجاد تحولی بزرگ به نام ((انقلاب اسلامی ))شد.                                       

  زبان:
اشتراک زبان درمیان جمعی ازانسانها موجب رشدارتباط میان آنهاودرنتیجه تولیدمفاهیم مشترک می شودکه این خوددرایجاد((هم بستگی اجتماعی ))بسیارموثراست .به عبارتی می توان گفت :بدون وجودزبان مشترک ،هیچ جمعی ازانسانها تشکیل نخواهدشد.درمیان مردم ایران ازدیربازتاامروزوبویژه درعصرحاضرزبان فارسی چنین نقشی راایفاکرده است .این زبان به خاطرتوانمندیهای  ممتازخود،توانسته است فراتراز زبانهای قومی ومحلی موجود،نه تنها به عنوان عامل وحدت بخش مردم ایران درطی قرنهای متمادی ،ایفای نقش کند.البته بایددانست که ازآغازانقلاب مشروطه وباگشترش کارنویسندگان واهل قلم ،بویژه باتاسیس مدارس جدیدوگسترش سواد عمومی ،نقش زبان فارسی برجستگی خاصی یافته وامروزه به طورمسلم ،جزئی انفکاک پذیر ازهویت ملی ایرانیان است .

حکومت:
مفهوم ((حکومت ))درگذشته بامفهوم امروزی آن تفاوت قابل توجهی دارد.تاریخ سرزمین ایران نشانگراین است که حکومتها درگذشته بیشترساختارایلی وطایفه ای داشته وباتهاجم ولشکرکشی استقرارمی یافته اند.درنتیجه حکومتها معمولا وظیفه ای جزتامین امنیت ،دفاع ازسرزمین ،گسترش آن وگرفتن مالیات نداشتند.اماحکومت به معنای امروزی آن ،دارای مسئولیتها ی بیشتری دربرابرمردم است .به همین دلیل امروزه  نقش حکومت ودولت در((هویت ملی ))پررنگ تروبرجسته ترازحکومتهای گذشته است .دولتهای کنونی بادراختیارداشتن بسیاری ازنهادهای اجتماعی ،اقتصادی مانند: آموزش، بازرگانی ،بهداشت ،روابط خارجی و وسایل ارتباط جمعی و...نقش تعیین کننده ای درتکوین ((هویت ملی))ایفا می کنند.                                             

  نژادوقومیت: :
باکمی دقت نظردرمی یابیم که این دومفهوم،باهم تفاوت دارند.به عبارت واضح ترمفهوم ((نژاد))مفهومی عامی تروبزرگ ترازمفهوم ((قومیت ))داردویک نژادمی تواند شامل چندین قومیت باشد همانند اقوام :کرد،بلوچ  وفارس که همه ازنژادآریایی هستند .درجامعه بزرگ ایران این تنوع قومی ازدیربازوجودداشته وبه عنوان یک واقعیت پذیرفته شده وهیچ گاه ازآن به عنوان عاملی درتفرق وجدایی مردم  یادنشده است ،بلکه بر عکس، همیشه عنصر ((ایرانی بودن ))وتعلق به ((سرزمین مشترک ))وداشتن ((زبانی مشترک )) عامل وفاق اجتماعی ودرنتیجه تقویت ساختارهویت ملی بوده است

سنت ها وآیین ها:                                                                                                                              :           
برای سرزمین بزرگ ایران (صرف نظرازتنوع قومی وزبانی که درسراسرآن به چشم می خورد)سنت ها ومراسم مشابهی وجوددارد.آیین هایی مانند:عید نوروز،شب یلدا و.. اعیادمذهبی مانند:عید قربان ،عید فطر،میلادپیامبرونیمه شعبان  ویامراسم عزاداری مانند: عاشورای حسینی و....ویاسنت هایی مانند:انداختن سفره ی نذری ،پختن آش و...،همه نشانگرتشابه وهمسانی بسیاری ازآیین های  مردم ایران ودرنتیجه بوجودآورنده یک  فرهنگ آیینی مشترک است که درحقیقت  یکی ازعوامل تشکیل دهنده هویت ملی.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱٢ | ٤:۱٥ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

« باسمه تعالی »

 

واژه­ آنارشیسم ریشه در زبان یونانی دارد و ترکیبی از (archos) به معنی سرور، سر، رئیس و حکومت و پیشوند (an) برای منفی کردن می­باشد. پس می‌توان سروری­ستیزی یا حکومت­ستیزی را معادل­های مناسبی برای این واژه دانست و از لحاظ لغوی آنارشی به معنی «بی­حکومتی» است.(1)

ریشه­ی نظریات آنارشیستی را در یونان باستان می‌توان یافت، برخی از قرائت­های رواقی­گری ، شباهت­هایی با اندیشه‌های آنارشیستی دارد( از این حیث که زنون موسس مکتب رواقی گری قائل به زندگی آزاد و بدون مالکیت است که در این زندگی قانون طبیعی و اخلاق حرف نخست را به میان می آورد.) آنارشیسم در فاصله­ی سال­های 1840 تا 1870م شکل گرفت و در کشورهای اسپانیا، ایتالیا، سوئیس، فرانسه، اتریش، هلند، و برخی کشورهای آمریکای لاتین رواج یافت. اصطلاح آنارشیسم را نخستین­بار «پرودون» (poroudhon)، فیلسوف فرانسوی به کار برد. «پرودون» معتقد بود که با انهدام مالکیت خصوصی و دولت، انسان­ها آزاد می‌شوند و به برابری دست می‌یابند؛ پس از پرودون، «باکونین» و «کروپوتکین» روسی و «کراو» فرانسوی طرح جامعه‌ای فارغ از اجبار و زور را ریختند.(2)  

 1)     آنارشی سیاسی :

آنارشی سیاسی خواستار تعریفی نوین در عرصه سیاست می باشد ؛ در دیدگاه آنها طبقه سیاسی و طبقه اجتماعی واژه هایی است که منجر به دوری انسانها از یکدیگر شده است .در نظام سیاسی آنارشیک افراد می توانند آزادانه فعالیت نمایند و به بروز فضیلتهای طبیعی و اخلاقی خود بپردازند اما این فعالیت نباید سبب انباشت قدرت و اقتدار در آنها شود چراکه آنها مخالف هرگونه زور و اجبار می باشند که اگر چنین رویدادی صورت گیرد طرد اجتماعی بزرگترین مجازاتی است که برای آنها می توان در نظر گرفت .

 

شاخصهای آنارشی سیاسی :

1)  نفی هر گونه قدرت و دولت و قائل به شیطانی بودن دولت ( آنها معتقدند بهشت نیاز به دولت ندارد و انقلاب هم نیاز به حزب ندارد).

2)  اعتقاد به فاسد بودن قانون به جهت آنکه دولت در تدوین آن نقش دارد و دولت از آن جهت در دیدگاه آنارشیستها مذموم و ناپسند است که نخست خود منجر به شکل گیری یک نظام مالکیت قدرت و ثروت می شود که در آغاز هر عملی دستیابی به منافع خود را در اولویت قرار می دهد ، دیگر آنکه آنها اعلان می کنند که انسانها ذاتا پاک و نیک سرشتند و دولتها با قوانینی که وضع می کنند ازانسانهاافرادی قانون گریز و هنجارشکن پدید می آورند ؛ دست آخر آنکه دولتها می بایست منهدم شوند از آن حیث که تمامی جنگها و خونریزی های بوجود آمده در تاریخ علت اصلی آن دولتها می باشند .

3) فعالیت انجمن های آزاد و گروههای داوطلب در جامعه به جهت حذف نظام دستوری .

4)  برقراری نظم طبیعی و هماهنگی اجتماعی در زندگی دسته جمعی .

5) برخورد حساب گرایانه با افراد سرکش بدون وجود قوه های قهری همچون دولت ، بدین منوال که شخص متعدی را می بایست در معرض فشار افکار عمومی قرار داد و یا نهایتا از جامعه اخراج نمود .

6) راههای برخورد با بحرانهای سیاسی را منتهی به دو گرایش انقلابی و اصلاح طلبی بر می شمارند.بدین قرار که اگر نتوان از راه رفورماسیون یا اصلاح طلبی ترمیمی با یک رویداد برخورد نمود بایستی رویکرد انقلابی را در مواجهه با آن برگزید و از دستورالعمل شورش ، سرنگونی ، آشوب گری ، ترور و اعتراض همگانی پیروی نمود .

7)  تلفیق دو رهیافت سوسیالیستی ( مشارکتی ) و لیبرالیستی (آزادی ) در نظام سیاسی که به معنای مشارکت آزاد افراد می باشد.

8)            برقراری اتحادیه های آنارشیستی به سبب مساعدت و همکاری متقابل نظامهای اجتماعی.

9)  نفی حکومت دموکراتیک به سه علت الف ) در دموکراسی باز هم خود کامگی وجود دارد و این بار به جای رهبران مستبد، طبقه به وجود آمده ناشی از دولت است که طبقاتی همچون کارگز را استثمار        می نمایند .ب) در دموکراسی عده ای بیشتر از برخی آگاهی دارند و اساس آن ملهم و منبعث از سیطره اکثریت بر اقلیت است که در صورت عدم پیروی اقلیت از اکثریت اقدامات جابرانه و قاهرانه بر علیه آنها صورت می گیرد که این منافی اختیارات و آزادی های فردی است .ج) نمایندگان همگانی در نظام پارلمانی دموکراتیک ، اکثرا از قشر طبقه متوسط گزینش شده و ظاهری تحصیل مدار و زبان آور دارند این در حالی است که از یکسو ورود طبقه کارگر به جهت موقعیت و منزلت اجتماعی تا حدودی غیر ممکن است و از سوی دیگر در صورت ورود این طیف از مردم به نظام نمایندگی آنها نیز جزء نوکران و سرسپردگان دولت شده و در غایت منافع گروه کارگر را نادیده گرفته و پایمال می کنند .

10)        تقابل با نهاد های دینی نظیر کلیسا به جهت تسلط بر انسانها .

11)تضاد با نیهیلیسم ( پوچ گرایی ) از حیث آنکه نیهیلیست ها به اخلاق و قانون طبیعی اعتقادی ندارند اما آنارشیستها به اصول اخلاقی به عنوان محور انسجام اجتماعی پایبندند و اظهار می دارند این امر باید بدون هر گونه زور و تحمیل جاری و ساری باشد .

12) مقطعی بودن گروههای تأمین امنیتی نظیر تشکیل گروهکهای حامی و از میان رفتن گروههای دائمی همچون پلیس که منجر به اعمال خشونت و زور مستمر می شود.

13) حذف عامل رقابت در نظام اجتماعی که در نتیجه آن انگیزه ای برای مال اندوزی وآزمندی ، زور و خشونت وجود نخواهد داشت .

2)      نشاط سیاسی :

در تعریف نشاط سیاسی می توان گفت میل و ترغیب درونی افراد جهت مشارکت در امور جاری و ساری نظام سیاسی اصلی ترین وجه این دامنه قلمداد شده که رهاورد آن می تواند انبساط و گشایش فکری بوده و نوید بخش جامعه ای باز فارغ از تحکم و زور و اجبار باشد .در نشاط سیاسی ذوق نظری و عملی حرف اول را در میان مردم و رجال سیاسی خواهد زد و مسئولیت پذیری و تعهد مداری معیار هر گونه رفتار محسوب می شود .

شاخصهای نشاط سیاسی :

1)  اعتماد عمومی به سیاستهای نظام و انسجام و ثبات و صداقت  از سوی مسئولان عالیه نظام در گفتار و رفتار .

2) آرامش سیاسی در فعالیتهای اجتماعی .

3) آزادی اندیشه و ابراز سلائق فردی و جمعی پیرامون سیاستهای جاری .

4) اشتراک و در هم تنیدگی آراء مردمی با افکار رجال سیاسی .

5) اعمال رفتارهای قاعده مند ، منضبط و قابل پیش بینی از سوی مسئولان سیاسی که زمینه های تحقق مشارکت و تأمین منافع آحاد مردم را ایجاد نماید .

6)  ایدئولوژی محوری در میان مردم و مسئولان .

7) فاصله گرفتن سردمداران نظام از تعابیری همچون قدرت و منفعت .

8) ترسیم و تبیین اهداف عالیه و بلند مدت از سوی دولتمردان که تأمین کننده منافع عمومی باشد مثال بارز آن ضرورت عمل به اصول و مواد برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جهت دستیابی ایران به مقام اول منطقه ای است که منجر به وحدت سیاسی و افزایش نشاط و مشارکت مردمی می شود.

9)تفکیک و تعریف وظایف سازمانی و شغلی به جهت آنکه موضوع تخصص مداری و شایسته سالاری برای اذهان عمومی حائز اهمیت می باشد و هر خلط و ادغام در این حوزه منجر به کاهش نشاط سیاسی   می شود .

10) مقایسه نگری و الگومداری مردم از مسئولین از دیگر شاخصهای نشاط سیاسی است ؛ چرا که هر نوع رفتاری از سوی مسئولین همچون نگرش های مغایر با فرهنگ سیاسی جاری در اجتماع و نیز پیروی از شیوه زندگی مادیگرایانه و تجمل پرستانه سبب آن خواهد شد که مردم به قیاس جایگا خود و مسئولین پرداخته و انگیزه خود را جهت مشارکت فعال از دست بدهند .

11) افزایش امید به زندگی در فرهنگ عمومی از طریق بهبود هر چه بیشتر شرایط رفاهی و فکری .

12)افزایش علم گرایی در محیط سیاسی که در نتیجه آن تمامی برنامه ها و تحرکات سیاسی قابل برنامه ریزی و پیش بینی بوده و در غایت سبب حضور روزافزون طیفها و گروههای سیاسی خواهد شد .

13)تأمین امنیت عمومی.

14) رعایت اخلاق سیاسی .

15) قانون گرایی دست اندرکاران سیاسی .

16) ایجاد بستر افزایش بینش سیاسی در مردم توسط رسانه های جمعی که بدنبال آن فهم سیاسی بالا رفته و حضور سیاسی به علت آگاهی از جنبه ها و زوایای پنهان رو به تصاعد و تزاید می رود .

17)  عجین شدن هر چه بیشتر حضور سیاسی با زندگی اجتماعی و رفاه عمومی که ضرورت تعیین متدها را توسط مردم ایجاد می نماید و انتخاب نمایندگان و مسئولین را به مثابه تریبونی جهت انعکاس نیازمندیها و اعتراضات بر می شماردکه گامی در جهت تثبیت نظریه « حق رای و تعیین سرنوشت»  می باشد و دستاورد نهایی آن مقابه مردم با هرگونه انحراف و بحرانی است که منافع مشترک میان آنها و نظام را به مخاطره    می اندازد .

18)  برانگیخته شدن غرور ملی و دینی از دیگر شاخصهایی است که نشاط سیاسی را دو چندان می نماید که این برانگیختگی جهت دستیابی به مطلوبیت حداکثری بایستی بدور از هر گونه اغراض و اهداف سیاسی باشد .

 3)      رکود سیاسی :

رکود سیاسی ترسیم سیمایی از یک نظام است که  عقب نشینی فکری و بی میلی سیاسی در آن موج می زند .در این شکل از نمودار سیاسی هم مردم و هم مسئولین تمایلی به پیشرفت و تعالی نظام سیاسی نداشته و صرفا مفهوم          ابن الوقتی و فی البداهه گری « وقت گذرانی » را در مسند هر کاری قرار می دهند .در این حالت اسفناکترین پیامد به نام نفوذ بیگانگان روی می دهد و استقلال طلبی و تمامیت ارضی یک کشور تماما در کشمکش کشورهای رقیب و متخاصم قرار خواهد گرفت .
شاخصهای رکود سیاسی :

1)  دستوری بودن فعالیت رجال سیاسی و عدم خودانگیختگی در رفتار سیاسی .

2)  گرایشات فرد گرایانه نمایندگان مردمی  و احتراز و رویگردانی از جمع گرایی .

3) افزایش فاصله طبقاتی میان مردم و مسئولین .

4)  بی اعتمادی به منابع تغذیه اطلاعاتی و اخبار رسانه ای .

5)  عدم پیوند معرفت سیاسی با عقیده سیاسی بین رجال حکومتی به این معنا که شخص خواهان رفتاری مغایر با مفهومی صحیح است که در نتیجه آن تضاد رفتاری میان آنچه که می بایست انجام گیرد و آنچه که در حال انجام است بوجود می آید .مثال عینی آن رشد و پرورش افکار صحیح برخی از اشخاص در دوران جوانی بوده و با رسیدن به مناصب و موقعیتهای کشوری و لشگری سعی در اجرای اصول محیطی و نه معرفتی که از دوران جوانی به آنها دست یافته اند را دارند که متعاقب آن نوعی نحله و شکاف مردمی در اثر شناختی که از فرد داشته اند و بر آن اساس وی را انتخاب کرده اند و شخصی که اکنون مغایر با تفکر قبلی خود رفتار می نماید شکل می گیرد .

6)  تحزب گرایی دستوری و یکجانبه محور که شرط ظهور هر گونه حزب را هماهنگی و تقارن با برنامه های موافق حکومت و نظام دانسته ، که این امر سبب عدم انعکاس خواسته های واقعی مردم در سیستم سیاسی خواهد شد .

7)  سرخوردگی اجتماعی افراد و عدم حضور آنها در مسایل سیاسی .

8) وجود گرایشات افراطی در میان پیشکسوتان و عمال سیاسی همچون برتری قومی ، مذهبی و نژادی .

9) الیگارشی قدرت در میان صاحبان منصب بدین معنا که قدرت در دست گروهی خاص و محدود بوده و مانع از دستیابی عموم به آن می شوند .

10)  عدم موازنه قدت میان مجریان و رجال سیاسی و ارکان حکومتی .

 4)      خفقان سیاسی :

خفقان سیاسی مولود شرایط و مقتضیاتی است که حاکی از بسته بودن نظام سیاسی دارد .در این وضعیت تمامی نشانه هایی که کرامت انسانی را به دنبال می آورند نفی می شود و هر گونه مشارکت و نظرخواهی در راستای تایید مراجع حکومتی بوده و صرفا جنبه منفعت طلبی دارد .در شرایط حاکم بر خفقان سیاسی ،خبری از قانون نیست و قانون نطقی از دستورات مقامات حکومتی است و هر گونه دخل و تصرف در اعمال این دستورات می تواند اشد مجازات را با خود به همراه داشته باشد و گاها منجر به سربه نیست شدن افراد می شود ؛ در یک برآیند کلی         می توان گفت قانون نمایی ، و برپایی رویکرد پوپولیستی و عوامفریبی به عنوان مشخصه بارز این نظام به حساب    می آید .

شاخصهای خفقان سیاسی :

1) آریستوکراسی یا اشراف زادگی سیاسی که در آن صرفا طبقات بالای اجتماعی می توانند حق دسترسی به نهادهای  حکومتی را داشته باشند .

2) توتالیتر و استبدادی بودن حکومت که هر گونه فعالیت آزاد سیاسی را مورد تخطئه و تقبیح و سرزنش قرار می دهد .

3)  محدودیت و قطع ابزارهای ارتباطی و رسانه های جمعی و وجود تنها رسانه های همسو با آرمانهای حکومتی .

4) فقدان روح انتقاد پذیری در میان سردمداران حکومتی .

5) عدم ضمانت اجرای قانون اساسی در نظام سیاسی .

6) مصونیت قضایی مسئولین و مبرا شدن از هر گونه احکام قضایی .

7)  جزیره ای بودن روابط خارجی و محدودیت در ورود و خروج شهروندان و اتباع خارجی .

8)  سنتی بودن نظام سیاسی و احتراز از طرح و ورود افکار نوین .

9)  ممنوعیت وجود احزاب ، انجمنها ، گروهها ، ائتلافها و جبهه های سیاسی .

10)  سرکوب گری فکری در محیط های آموزشی .

11)  تحریف مطالب آموزشی و تاریخی در راستای تعاریف حکومتی و نبود واقع گرایی در نظام آموزشی .

12)  عجین شدن منافع ملی با طبقه حاکم سیاسی  که هر گونه تعریفی جهت اعتلای منافع ملی و قدرت سرزمینی تماما می بایست همخوانی با گزاره های طبقه حاکم داشته باشد .

13)  ممانعت از برگزاری سمینارها و جلسات آزاد اندیشی .

14)  محدود بودن و تعریفی شدن گزینه های انتخابی در فرآیندهای انتخاباتی .

15)  بی توجهی به اعتراضات مردمی پیرامون عزل و نصبها و جابه جایی عمال سیاسی .

16)  نهادینه سازی بی انگیزگی سیاسی در فرهنگ عمومی .

17)  استفاده ابزاری از اعتقادات ملی در راستای اقناع عمومی جهت مطلوبیت نظام جاری حکومتی .

18)  ابقای فرهنگ سلفی گری و دنباله روی تاریخی حاکمان سیاسی پیرو اعمال و نظرات حکام پیشین و مذموم شمردن هر گونه انعطاف در مواجهه با مسائل جاری و بحرانهای دفعه ای .

19)   حاکمیت بلامنازع طیف خاص قومی ، مذهبی و نژادی و سرکوب حضور و ظهورسایرطیفها و گروههای قومی ، مذهبی ، نژادی .

 5)     آنارشی اجتماعی :

            آنارشی اجتماعی واژه ایست که صاحب نظران اغلب آن را مرادف با جامعه باز اجتماعی می دانند .در آنارشی اجتماعی افراد با هرگونه سلیقه و استعداد در مقامی برابر به سر می برند و آنچه که منجر به پیشرفت نظام اجتماعی می شود مرهون تعهد و مسئولیتی قلمداد می کنند که در نهاد بشر نهفته است .در دیدگاه دیگر برخی از اندیشمندان به رویکرد آنارشی اجتماعی خرده گرفته و آن را در واژه آنومی ( نابه سامانی اجتماعی ) تعریف         می کنند  . آنها خاطر نشان می سازند که بزرگترین پیامد منفی آنارشی اجتماعی همچون نظام کمونیستی از بین بردن انگیزه درونی افراد و برابر دانستن آنها با یکدیگر است که در نتیجه آن افراد خلاق و با اراده هیچگونه میلی جهت انجام کار بیشتر ندارند و روزمرگی را حکایت اصلی زندگی خود می دانند .

 

شاخصهای آنارشی اجتماعی :

1)  ایجاد گروههای خود گردان که محدود به حدود و ثغور تعریف شده توسط خود باشند .

2)   اشاعه مظاهر برابری و مساوات در توزیع منابع مادی ( شعار رایج آنها این بود:« که هیچ چیز متعلق به هیچ کس نیست و همه چیز متعلق به همه کس است» ).

3)   اعتقاد بر مدنی الطبع بودن و اجتماعی بودن انسانها .          

4)   اجتماعی کردن وسایل تولید در جامعه که درست در مقابل نظریه کمونیستی مبنی بر دولتی کردن وسایل تولید در اجتماع می باشداما این منوال باید به طرقی صورت پذیرد که مالکیت خصوصی نیز در جامعه ایجاد نشود.

5)   تاکید مضاعف بر اختیار گرایی و خود انگیختگی در محیط اجتماعی .

6)   اعتقاد به طبیعت محوری بدین منظور که چون انسان برگرفته از طبیعت می باشد و طبیعت هم فاقد سلسله مراتب است از این رو در جامعه انسانی نیز باید حکومت طبیعی و بدون سلسله مراتب و دارای واحدهای آزاد باشد .

7)  جمع بیش از فرد یک واحد اجتماعی محسوب می شود یعنی (ما) بیش از (من) ارزش اجتماعی دارد و من تنها در روابط سالم با ما ارزش و اعتبار پیدا می کند.

8)  مدل سکونت در سیستم اجتماعی را مبتنی بر شهر ستیزی و روستاگرایی بر می شمارند ( اندیشه اکولوژی یا زیست گرایی اجتماعی ) چرا که در روستا طبیعت بکرتر و دست نخورده تر است و زمینه برابری بیشتری برای افراد بوجود می آورد .

9)   دفع انگیزه سود گرایی و منفعت طلبی در نظام اجتماعی و اولویت در تشکیل کارگاههای کوچک 20 نفری .

10)شکل گیری نظام بدون طبقه اجتماعی .

  6)      نشاط اجتماعی :

نشاط اجتماعی مفهومی است که گاها با شادی اجتماعی در هم آمیخته شده اما تفاوتهایی میان آنها وجود دارد .از نظر علم روانشناسی شادی فرآیندی است که به واسطه محرکهای درونی و بیرونی منجر به ارگانیزم انبساط عضلانی و روانی می شود .بدین ترتیب شادی مکانیسمی زود گذر است که بیشتر در ابعاد بیرونی تجلی می یابد ؛ اما نشاط مفهومی است که بیشتر با اعماق وجودی و درونی انسان سر و کار داشته و گاها لبخندی به همراه ندارد اما منجر به احساس بهجت و لذت در زندگی فردی و اجتماعی شده و عاملی در جهت ارتقاء و تثبیت موقعیت روحی محسوب  می شود .در نشاط اجتماعی ارتقاء جامعه غایت هر گونه عملی است و گام به گام گرایی و اصلاحات تدریجی نمود بیشتری خواهد یافت .در این جولان مردم در پی دستیابی به وجه مشترکی از افکار ، عقاید و رفتار در میان خود بوده و هر گونه عامل بحران زا را مورد شماتت و سرزنش قرار می دهند .

شاخصهای نشاط اجتماعی :

1)   رشد معنویت در جامعه که مفاهیمی همچون صداقت ، ایثار و فداکاری ، محبت و نوع دوستی را با خود به همراه خواهد داشت و در نهایت نشاط اجتماعی را به ارمغان می آورد .

2)   رفاه و تامین اجتماعی  .

3)  آ زادی فردی به این معنای که شخص به جای احساس«در تسلط بودن محیط » احساس « تسلط داشتن بر محیط » را داشته باشد .

4) دسترسی به معلومات خود عاملی در جهت نشاط اجتماعی است ؛ چرا که افزایش شعور اجتماعی منجر به فهم بیشتر روابط جمعی شده و در نهایت احساس نشاط و بالندگی را با خود به همراه دارد .

5) برخورداری از سلامت جسمی و روانی .

6) هدفمند بودن زندگی .

7) موقعیت و منزلت اجتماعی .

8) رویدادهای زندگی اعم از تحصیل ، اشتغال ، ازدواج .

9) بسط و گسترش احساس برابری در جامعه .

10)  تقویت هویت فرهنگی که منجر به افزایش تعامل اجتماعی ، وفاق اجتماعی و انسجام مردمی می شود نمونه آن برپایی جشنها و مناسبتهایی که غرور ملی و فرهنگی و مذهبی را با خود به همراه داشته باشد .

11)  اشاعه وترویج روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی که این منجر به درگیر شدن افراد جامعه و ارضای سلائق فردی و جمعی می شود که نقطه شروع آن می تواند از محله ها و مناطق شهری باشد .

 7)      رکود اجتماعی :

        در تبیین شرایط رکود اجتماعی قبل از هر چیز بایستی به مفاهیمی همچون خانواده ، فرد ، گروه و نظام اجتماعی اشاراتی نمود .رکود اجتماعی فرآیندی است که در قالب آن خانواده از صورت نهادی فعال و ارشادی خارج شده و به گونه رکنی انفعالی و دستخوش تغییر تبدیل خواهد شد و در آن هر یک از افراد خانواده سرگشتگی فکری ، نقصان عاطفه ای و شکست پشتوانه ای را برای خود احساس می نمایند . در این کوران فرد تشویق به   اندیشه های واهی شده و در آن، انگاره از خود بیگانگی ظهور می یابد که به واسطه آن انزوای اجتماعی را بیش از هر چیزی ترجیح می دهد ؛ گروه های جمعی نیز تنها به دنبال گذار زمانی می باشند و طرح ریزی جنایات و شرارتهای اجتماعی به سبب تخلیه منفی درونی در آنها موج می زند .در نتیجه چنین رهیافتی نظام اجتماعی دست مایه فرقه های پراکنده فکری و عملی شده و به هیچ روی مفهوم یکپارچگی و وحدت نظری و عملی در آن مشاهده نمی شود .ماحصل آنکه رکود اجتماعی می تواند حامل پیامی باشد و آن نیهیلیسم و پوچ گرایی است .

     شاخصهای رکود اجتماعی :

1)ناکامی فعالیتهای انفرادی و گروهی در نتیجه علل واهی مثال آن رد بدون برهان و منطق طرحی علمی اجتماعی از سوی یک مقام شهری است که توسط گروهی از صاحب منصبان علمی نگارش یافته است .

2) فقدان تناسب سازمانی پیرامون موضوعات اجتماعی نظیر مداخله در اجرای بخشهای خاصی از محیطهای اجتماعی توسط سازمانهای  حاشیه ای همچون ورود سازمانهای سیاسی و غیر متخصص به جرگه زیباسازی محیطی به جهت بهره برداری از فضای تبلیغاتی.

3) بروز احساس بی ارزشی و واماندگی اجتماعی در میان افراد .

4) ظهور و گسترش بزهکاری و انحرافات اجتماعی و عدم مقابله صحیح از سوی نهادهای ذیربط .

5) نبود حمایتهای مادی و معنوی دولتی از فعالیتهای اجتماعی .

6)  تکراری بودن برنامه های رسانه ای و محیطی که در آن سخنی از نوآوری و همسویی با شرایط نباشد .

7)  ضعف توانمندی گفتاری و نوشتاری در اقشار مختلف اجتماعی بالاخص قشر جوان .

8) پیدایش فرهنگ تعاملات تخریبی و انتفاعی در میان افراد جامعه .

9) فاصله فکری بین نسلی میان نسل جوان و میانسال و کهنسال در جامعه .

10)  پیوند و نسبت افراطی مسائل مذهبی به فعالیتهای اجتماعی که متعاقب آن ارزشهای مقدس رایج در جامعه که ملهم و منبعث از قداست دینی است پایمال شده و کج روشی های هویتی هویدا می شود.

11)  نارضایتی حقوقی و بدبینی نسبت به اجرای عدالت اجتماعی بواسطه عناصر نظام .

12)  تبلیغ خرده فرهنگها که مغایر با ارزشهای رایج اجتماعی باشد که در این اثنا نقش رسانه های گروهی حائز اهمیت است .به عنوان مثال تبلیغ و تاکید بر فرهنگ مصرف گرایی و تجمل پرستی در جامعه به علت آنکه  از یکسو شامل قشری معدودی از افراد جامعه شده و برای سایر اقشار امکان پذیر نمی باشد و از سوی دیگر با روح ارزشهای رایج در جامعه ناسازگار است بدین سان پیامد رکود اجتماعی را با خود به همراه خواهد آورد .

8)      خفقان اجتماعی :

خفقان اجتماعی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن ارزشها ، فرهنگها ، خرده فرهنگها و به طور کلی هویت اجتماعی رایج در یک جامعه دستخوش تحریف شده و به عنوان الگوهایی تحمیلی در جریان می باشند .در این جامعه خبری از آزادی های مدنی ، اجتماعی و فردی و گروهی نیست .

شاخصهای خفقان اجتماعی :

1)  قشریگری و ممنوعیت کاربرد زبان ، مذهب ، نمادهای قومیتی در میان طیفهای اقلیت.

2)  ابلاغ محدودیت ارتباطات گروهی و جمعی در نظام اجتماعی .

3) اجباری بودن پوشش های همرنگ و هم شکل در عرصه اجتماع و عدم ارائه الگویی مناسب جهت سلائق و علائق گوناگون .

4) استفاده دستوری از تعابیر ، واژه ها ، ارزشها ، و رفتارهای اجتماعی بدون همخوانی با فرهنگ و عرف رایج در جامعه .

5) اجرای نظام طبقاتی «کاست»  ( نظامی که در آن هر شخصی از بدو تولد تا زمان مرگ متعلق به طبقه است که در آن زاده شده است و ارتقاء در منزلت اجتماعی برای شخص جرم شناخته می شود .)

6)  رواج فرهنگ چشم پوشی و تایید اجتماعی در خطاهای حکومتی.

7)  منع حضور زنان در فعالیتهای اجتماعی .

8)  ظهور فعالیتهای زیر زمینی در نتیجه تحکم و اجبار اجتماعی .

9)  مشغولیت سازی فکری و آشفته سازی درونی جهت بن بست گرایی ذهنی در جامعه و عدم ایستادگی در برابر نظام حاکم .

10)  نهادینه سازی مفاهیمی همچون خشونت ، رعب و وحشت در افکار عمومی .

11)   اعمال حداقلی عدالت وسایه نشینی عدالت اجتماعی « مقصود از سایه نشینی تلاش در جهت تلقین عدالت اجتماعی است چه بسا آنکه فقط سایه ای از عدالت اجتماعی همچون سراب در جامعه رخ می نماید .»

 1)     هیوود، اندرو؛ مفاهیم کلیدی در علم سیاست، ترجمه­ی حسن سعید کلاهی و عباس کاردان، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1385، ص57.

2)      پازارگاد، بهاء­الدین؛ مکتب‌های سیاسی، تهران، اقبال، بی تا، ص 33.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ٢:۱۳ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

1)استان اردبیل :

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان – اردبیل.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی – اردبیل.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوین – اردبیل.

2)استان اصفهان :

 • دانشکده غیردولتی - غیرانتفاعی معارف قرانی – اصفهان.
 • دانشگاه شیخ بهائی (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی المهدی (عج) – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی – دلیجان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی امین - اصفهان (فولادشهر)
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایران زمین – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بزرگمهر – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیام – گلپایگان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانش پژوهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سپهر – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنایی – اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سینا – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبح صادق – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی فولاد – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر (اصفهان).
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه نائینی – نائین.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرزانگان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهدعلم – کاشان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نجف اباد - نجف آباد اصفهان
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هشت بهشت – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نور دانش – میمه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نقش جهان – اصفهان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان .

 3)استان ایلام :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی باختر – ایلام.

4)استان آذربایجان شرقی :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارس – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسوه – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشوران – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشدیه – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سراج – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مراغه – مراغه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فناوری – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نبی اکرم (ص) – تبریز.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عین القضات - میانه .

 5)استان آذربایجان غربی:

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آذر آبادگان -ارومیه .

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفاق -ارومیه .

ü      موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرینه – خوی.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صبا – ارومیه.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه خوئی – خوی.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علم و فن – ارومیه.

ü     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال – ارومیه.

6)استان بوشهر:

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خرد – بوشهر.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لیان – بوشهر.

7) استان تهران:

 • آموزشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور.
 • دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – تهران.
 • دانشکده علوم حدیث (غیردولتی _ غیرانتفاعی) - وابسته به آستان قدس حضرت عبدالعظیم (ع) – شهرری.
 • دانشگاه علم و فرهنگ (غیر دولتی - غیرانتفاعی) تهران - وابسته به جهاد دانشگاهی.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارشاد – دماوند.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی رایانه ای – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی فاران – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر البرز – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الکترونیکی نورطوبی – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سوره – تهران.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صدر المتالهین (صدرا) - تهران .

8) استان چهارمحال و بختیاری . (فاقد موسسه می باشد ).

9) استان  خراسان جنوبی. (فاقد موسسه می باشد ).

10)استان خراسان رضوی :

v    دانشگاه امام رضا (ع) (غیر دولتی - غیرانتفاعی)- مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کاشمر.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اسرار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بینالود – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابران – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توس – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت رضوی – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم نظامی – قوچان.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خاوران – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خراسان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خیام – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سجاد – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سلمان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سناباد – چناران.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاندیز – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عطار – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فردوس – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاویان – مشهد.

v    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مطهر – مشهد.

11)استان خراسان شمالی :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اشراق - بجنورد .
 •  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیمان – بجنورد.

12)استان خوزستان:

    دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – دزفول.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – اهواز.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کارون – اهواز.

13)استان زنجان:

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اثیرالدین ابهری - ابهر .

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبه – زنجان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صائب – ابهر.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی – زنجان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – زنجان.

14) استان سمنان:

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار .
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رشد دانش – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شاهرود – شاهرود.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علاء الدوله سمنانی – گرمسار.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فضیلت – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کومش – سمنان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایوانکی – ایوانکی.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی (گرمسار).

15)استان سیستان و بلوچستان :

¨     دانشگاه غیر دولتی - غیرانتفاعی بین المللی چابهار - چابهار .

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پرتو – زاهدان

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تفتان – زاهدان.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هاتف – زاهدان.

16)استان فارس :

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آباده -آباده .

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آپادانا –شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ارم – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشه – جهرم.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارس - مهر فارس.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پیشتازان – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تابناک – لامرد.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حافظ – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زند – شیراز.

•       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هنر – شیراز.

17) استان قزوین :

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبا - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی البرز – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الموت - محمدیه (قزوین).

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بصیر - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان (قزوین)

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تاکستان – تاکستان.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دارالفنون – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رجاء – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سهروردی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه رفیعی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه قزوینی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه مجلسی – تاکستان.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غزالی – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرعماد – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی - آبیک قزین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – قزوین.

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاسپین - شهر صنعتی البرز (قزوین).

    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوثر - قزوین .

18)استان قم:

  دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) - قم .

  دانشگاه مفید غیر دولتی - غیرانتفاعی – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویش – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکمت – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی معصومیه (س) – قم.

  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهاب دانش – قم. 

 19) استان کردستان . (فاقد موسسه می باشد ).

20)استان کرمان :

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بعثت - کرمان .

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی عرفان – کرمان.

Å      موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مفاخر – رفسنجان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهمنیار – کرمان

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جاوید – جیرفت.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه جعفری – رفسنجان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فرهیختگان – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کار – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کرمان – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر – کرمان.

Å     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میثاق – رفسنجان.

21)استان کرمانشاه:

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – کرمانشاه.

»        موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زاگرس – کرمانشاه.

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهید رضایی – کرمانشاه.

22)کهگیلویه و بویر احمد:

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دنا – گچساران.

23)استان گلستان :

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی بهاران - گرگان .

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم جرجانی – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبد کاووس.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی – گرگانی.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گلستان – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لامعه گرگانی – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی لقمان حکیم - آق قلا.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی میرداماد – گرگان.

À    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هیرکانیا - بندر گز.

24)استان گیلان :

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی احرار – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی اندیشمند – لاهیجان.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جابربن حیان – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دیلمان – لاهیجان.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهبرد شمال – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی شهریار – آستارا.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فجر – لنگرود.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدر - رشت (کوچصفهان).

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قدیر – لنگرود.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کادوس – رشت.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کوشیار گیلانی - بندر انزلی.

Õ    موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه آشرفیه.

25) استان هرمزگان :

Ö       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قشم - جزیره قشم.

 26) استان لرستان :

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آفرینش – بروجرد.

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه بحرالعلوم – بروجرد.

»        موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نوآوران - کوهدشت (لرستان).

»       موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی یاسین – بروجرد.

27) استان مازندران :

à  دانشگاه علوم و فنون مازندران(غیر دولتی - غیرانتفاعی) - بابل .

à  موسسه آموزش عالی غیر دولتی - غیرانتفاعی شمال – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آمل – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آیندگان – تنکابن.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ادیب مازندران – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایرانیکا - امیرکلا – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پارسا – بابلسر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی پویندگان – چالوس.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تجن – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی تمیشان – بهشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی توحید - گلوگاه (مازندران).

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خزر – محمودآباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی خوارزمی – نور.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راه دانش – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی راهیان نور – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رحمان – رامسر.

à   موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی رودکی – تنکابن.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی روزبهان – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سارویه – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ساریان – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سبز – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سمنگان – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سنا – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صالحان – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی قائم – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صنعتی مازندران – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبرستان – چالوس.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی طبری – بابل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر (بابلسر).

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی علامه محدث نوری (ره) – نور.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فروردین – قائمشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کاوش - محمود آباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کسری – رامسر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی  نیما – محمودآباد.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هراز – آمل.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی هدف – ساری.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی کمال الملک – نوشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر.

à  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مازیار - رویان (نور).

28) استان مرکزی :

 • دانشکده اصول الدین (غیر دولتی - غیرانتفاعی) – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جامی – دلیجان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی دانشستان – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی زرندیه - زرندیه (ساوه).
 •  موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فخررازی – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی فن و دانش – ساوه.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهر اراک – اراک.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مهرگان – محلات.

29) استان همدان :

 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان .
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی آبادانی و توسعه روستاها – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی الوند – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی گنجنامه – همدان.
 • موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی نهاوند – نهاوند.

30)استان یزد:

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی ایساتیس – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جواد – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی – یزد.

¨     موسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مشاهیر – یزد.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ٢:٠۱ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

الف ) گروه تخصصی دامپزشکی :

1)دانشگاه تهران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) کاربردسلول های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) زیست بوم و تغییرات ساختاری کرمها.

2) شهید چمران اهواز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بهداشت و بیماریهای گاومیش.

3)دانشگاه شیراز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مطالعات تولیدمثل در گاو پرتولید.

4)دانشگاه فردوسی مشهد:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد  دامهای نشخوارکننده.

 

ب) گروه تخصصی : علوم انسانی و هنر:

1)دانشگاه اصفهان :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) جغرافیا و برنامه ریزی شهری.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) متون عرفانی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) اقتصاد بین الملل با تاکید بر اقتصاد ایران.

2)دانشگاه تربیت معلم تهران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) تحلیل فضایی و مخابرات طبیعی و انسانی.

3)دانشگاه تهران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) برنامه ریزی روستایی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) شهرسازی و توسعه شهری پایدار.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) اقتصاد سنجی.

4)دانشگاه شهید بهشتی :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) خانواده ایرانی و اسلامی.

طراحی شهری در بافت های تاریخی با ارزش.

5)دانشگاه شهید چمران اهواز:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مدیریت دانش.

6)دانشگاه شیراز:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) پژوهشهای فرهنگ و ادب فارس.

7)دانشگاه علامه طباطبایی:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) ارتباطات اجتماعی در رسانه ها.

8)دانشگاه فردوسی مشهد:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) شاهنامه و فردوسی.

 

               

ج ) گروه تخصصی علوم پایه :

1)دانشگاه اصفهان :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) جبر باناخ.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) آلاینده­های زیست محیطی.

2)دانشگاه بوعلی سینا همدان:

توسعه روشهای سازگار با محیط زیست برایسنتز مواد شیمیایی.

3)دانشگاه تبریز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) فوتونیک و پلاسما.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) سیتومولکولی تنوع زیستی.

4)دانشگاه تهران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) تبارزایی موجودات زنده ایران.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بیوترمودینامیک.

   

5)دانشگاه رازی کرمانشاه:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) حسگرها و زیست حسگرها.

6)دانشگاه شهرکرد :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) آنالیز غیرخطی، بهینه سازی و کنترل.

7)دانشگاه شهید بهشتی :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) فوتونیک.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) کاتالیست.

8)دانشگاه شیراز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) خطرات زمین شناسی زیست محیطی.

9)دانشگاه صنعتی اصفهان :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) حسگر و شیمی سبز.

10)دانشگاه صنعتی شریف :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) ماده چگال و سامانه­های پیچیده.

11)دانشگاه فردوسی مشهد :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) داده های ترتیبی و فضایی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مدل سازی و کنترل دستگاهها.

12)مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) نجوم و اختر فیزیک.

13)دانشگاه یزد :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) سامانه های مقاوم هوشمند.

 

د) گروه تخصصی فنی و مهندسی :

1) پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) پلی یورتان.

   

2) پژوهشکده توسعه تکنولوژی - دانشگاه صنعتی شریف:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) اندازه گیری دقیق ابعادی.

3) پژوهشکده صنایع رنگ:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) رنگ.

4)دانشگاه تربیت مدرس :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) فرایندهای هیدروکربوری.

5)دانشگاه تهران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مهندسی سطح و حفاظت از خوردگی در صنایع.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مهندسی و مدیریت زیرساخت­های عمرانی.

نانو زیست پزشکی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) کنترل و پردازش هوشمند.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) الکترونیک و نانوالکترونیک           .

نام قطب علمی (عنوان مصوب) طراحی و بهینه سازی سامانه های انرژی.

6)دانشگاه رازی کرمانشاه:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) جداسازی به روش غشایی.

7)دانشگاه شیراز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) افزاره های سوئچینگ الکترونیک نوری.

8)دانشگاه صنعتی اصفهان:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) فناوریهای نوین در صنعت فولاد.

9)دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) قدرت.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) انرژی و کنترل.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) هویت یابی­های نوین در صنعت نساجی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مهندسی هوافضای محاسباتی.

مقاوم سازی و بهینه­سازی ابنیه، ساختگاهها و شریان­های حیاتی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) سامانه های پردازش دیجیتال.

10)دانشگاه صنعتی شریف :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مواد نانوساختار: فرآوری و کاربردها.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) هیدرودینامیک و دینامیک متحرکهای دریایی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) سازه و زلزله.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مدیریت وکنترل شبکه های قدرت.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) سامانه­های دسترسی مخابرات.

11)دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) محاسبه و مشخصه­یابی افزاره­ها و زیرسیستم­های الکترومغناطیسی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) رباتیک وکنترل.

12)دانشگاه صنعتی سهند:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) پلیمرهای استایرنی.

13)علم و صنعت ایران :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) اتوماسیون و بهره­برداری سامانه­های قدرت.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بهینه­سازی سامانه­های پیشرفته تولیدی و خدماتی.

پژوهش­های بنیادین در مهندسی سازه نام قطب علمی (عنوان مصوب).

مدیریت روسازی راه، حمل و نقل و ایمنی نام قطب علمی (عنوان مصوب).

فناوری آلیاژهای با استحکام بالا نام قطب علمی (عنوان مصوب).

14)دانشگاه فردوسی مشهد :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات.

 

ه) گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی :

1) دانشگاه تبریز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) اصلاح مولکولی غلات.

2) دانشگاه تهران - پردیس ابوریحان:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو.

3) دانشگاه تهران - پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) کاربرد فناوریهای نوین برای برای تولید غذاها و نوشیدنی های فراسودمند.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بهبود کیفیت و  کمیت لاشه در گوسفندان بومی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بهینه سازی مصرف انرژی در مکانیزاسیون کشاورزی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) حبوبات.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) مدیریت پایدار حوزه های آبخیز.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) تولیدات گلخانه ای.

4) دانشگاه شهید چمران اهواز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی.

5) دانشگاه شهید باهنر کرمان:

نام قطب علمی (عنوان مصوب) تنشهای محیطی در غلات.

6)دانشگاه شیراز :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) ویروس شناسی.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) انجیر دیم.

7) دانشگاه صنعتی اصفهان :

نام قطب علمی (عنوان مصوب) آلودگی خاک و آب و سلامت انسان.

نام قطب علمی (عنوان مصوب) زیست فناوری بیماریهای درختان مهم میوه منطقه مرکزی ایران(گلابی،به،سیب،بادام).

8)دانشگاه فردوسی :
نام قطب علمی (عنوان مصوب) گیاهان زراعی ویژه.

 

و)اسامی قطب‌های علوم پزشکی کشور:

 1- قطب ناباروری، دانشگاه علوم پزشکی یزد، به ریاست جناب آقای دکترافلاطونیان.

2- قطب چشم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به ریاست جناب آقای دکترشهریاری.

3- قطب پیوند اعضاء، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ریاست جناب آقای دکترملک حسینی.

4- قطب ایمونولوژی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ریاست جناب آقای دکترقادریقطب میکرب شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ریاست جناب آقای دکترالبرزی.

5- قطب مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترلاریجانی.

6- قطب مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترجمشیدی.

7- قطب مرکز تحقیقات هماتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز استخوان، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترقوام زاده.

8- قطب مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترملک زاده.

9- قطب انستیتو کانسر، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکتر محققی.

10- قطب علمی آموزش علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترمصداقی نیا.

11- قطب سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترشریعت پناهی.

12- قطب شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکترشفیعی.

13- قطب مرکز تحقیقات غدد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای دکترعزیزی.

14- قطب مرکز تحقیقات گوارش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای دکترزالی.

15- قطب مرکز آموزشی، پژوهشی،‌ درمانی سل و بیماری‌های ریوی به ریاست جناب آقای دکترولایتی.

16- قطب مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست جناب آقای دکترفرهادیقطب انستیتو روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست جناب آقای دکتربوالهری.

17- قطب موسسه تحقیقات هسته‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکتر محسن ساغری.

18- قطب بخش ارولوژی و پیوند کلیه بیمارستان شهید لبافی‌نژاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای دکتر ناصر سیم‌فروش.

19- قطب مرکر طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکتر علی ربانی.

20- قطب مرکز تحقیقات چشم‌پزشکی بیمارستان شهید لبافی‌نژاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ریاست جناب آقای دکتر عین‌اللهی.

21- قطب علمی پزشکی پوست، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست سرکار خانم دکتر اسماعیلی.

22- قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ریاست جناب آقای دکتر خسروی.

23- قطب علمی آموزش علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ریاست جناب آقای دکتر اسفندیاری.

24- قطب علمی تکنولوژی آموزشی در پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ریاست جناب آقای دکتر مکارم.

25- قطب علمی مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران به ریاست جناب آقای دکتر نوحی.

26- قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران به ریاست جناب آقای دکتر لاری.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ۱:٥٧ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

1)دانشگاههای مورد تائید در کشور آرژانتین :

À    دانشگاه  دولتی بوئنوس آیرس Universidad Buenos Aires .

À     دانشگاه کوردوبا   Universidad National De Cordoba.

À    دانشگاه خصوصی السالوادور Universidad Del Salvador (University of the Saviour)

 2) دانشگاه مورد تائید درکشور آذربایجان :

 * اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه پزشکی آذربایجانAzerbaijan Medical University

 3) دانشگاههای مورد تائیددر کشور آفریقای جنوبی :

À    دانشگاه ویت واترسرند  University of Witwatersrand (wits).

À     دانشگاه ناتال University of Natal.

À     دانشگاه کیپ تاون Cape Town University.

À     دانشگاه پرتوریا University of Pretoria .

 4) دانشگاههای مورد تائید درکشور  آلمان :

À    دانشگاه گوتینگن George August Gottingen .

À    دانشگاه آخن Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHEN.

À     دانشگاه آزاد برلین  Freie Universitat Berlin.

À     دانشگاه بوخوم Ruhr-Universitat Bochum.

À     دانشگاه بن  Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn.

À     دانشگاه دوسلدورف  Universitat Dusseldorf.

À    دانشگاه اسن University Essen.

À    دانشگاه فرانکفورت Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt..

À    دانشگاه فرایبورگ  Albert Ludsig Universitat Freiburg.

À    دانشگاه هانوور  Universitat Hannover.

À    دانشگاه هایدلبرگ Ruprech-karls Universitat Heidelberg.

À    دانشگاه کیل  Christian-Albrechts Universitat zu Kiel.

À    دانشگاه  مونیخ  Ludwig-Maximilians Universitat Munchen.

À    دانشگاه مونستر  Wetfalische Wilhdms Universitat Munster.

À    دانشگاه ماربورگPhilipps - Universitat Marburg.

À    دانشگاه ورتز بورگ   Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg.

À    دانشگاه ارلانگن  Erlangon Universitat .

À    دانشگاه هامبولت  Humboldt University.

À    دانشگاه هامبورگ Universitat Hamburg.

À    دانشگاه ماینس University Johannes Gutenberg, Mainz.

À    دانشگاه مونیخ Ludwig-Maximilians University Munchen.

À    دانشگاه بیلفلد University Bielefeld.

À     دانشگاه توبینگن Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen).

À     دانشگاه Techniche Universitat Munchen.

À    دانشگاه سارلند Universitat Des saarlandes.

À     دانشگاه گیسن Justus-Liebig universiat Giessen.

 5)  دانشگاههای مورد تائید درکشور  آمریکا :

      دانشگاهها و رشته های مورد تایید بر اساس گزارش گورمن(Gorman Report)  و کتاب  (Higher Education Directory) مورد تائیدوزارت فرهنگ و رفاه آمریکا می باشد.

 6)  دانشگاههای مورد تائید درکشور  اتریش:

À    دانشگاه وین Universitat Wien (Vienna University).

À    دانشگاه گراتس Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University).

 7) دانشگاههای مورد تائید درکشور  اردن :

À    دانشگاه علوم و تکنولوژی اردن  Jordan University of Science and Technology.

  8) دانشگاههای مورد تائید درکشور  ارمنستان :

 * اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه دولتی ایروان  Yerevan State Medical University (Mkhitar Heratsi).

 9)دانشگاههای مورد تائید درکشور اسپانیا:

À    دانشگاه دولتی  بارسلونا   Universidad De Barcelona.

À     دانشگاه گرانادا  Universidad De Granada.

À     دانشگاه کامپلوتنس مادرید Universidad Autonoma De Madrid.

À     دانشگاه اتونوما مادرید  Universidad Autonoma De Madrid.

À    دانشگاه والنسیا Universidad De Valencia .

 10) دانشگاههای مورد تائید درکشور  استرالیا :

À    دانشگاه سیدنی The University of Sydney.

À    دانشگاه ولونگونگ   The University of Wollongong.

À    دانشگاه کوئینزلند  The University of Queensland.

À    دانشگاه آدلاید .The University of Adelaide

À    دانشگاه نیوسات ولز The University of New South Wales.

À     دانشگاه ملبورن The University of  Melbourn.

À     دانشگاه تاسمانی The University of Tasmania.

À     دانشگاه وسترن استرالیا The University of Western Australia.

À    دانشگاه موناش The University of Monash University.

À    چارلز استوارت  Charls Sturt University.

À    دانشگاه QUT  Queensland University of Technology.

À    دانشگاه فلیندرز Flinders University.

À    دانشگاه نیوکاسل Newcastle University of.

À    دانشگاه ملی استرالیا Australian National University .

À    کالج طب اورژانس استرالیاAustralian College for Emergency Medicine (ACEM).

À     دانشکده علوم بیولوژی و تکنولوژی دانشگاه مرداخ  Murdoch .

À    دانشگاه کرتن Curtin University of technology.

À      دانشگاه تکنولوژی سیدنی University of Technology Sydney (UTS).

 11)  دانشگاههای مورد تائید درکشور اسلواک  :

 *   اعتباردانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد :

À    دانشگاه کامنیوس در براتیسلاوا   Comenius University of Bratislava.

À     دانشکده پزشکی مارتین جسینیوس   Martin-Jesenius of Medicine.

  12) دانشگاههای مورد تائید درکشور  انگلستان :

À    دانشگاه آکسفورد   Oxford University.

À    دانشگاه استون   Aston University.

À    دانشگاه ادین برو   University of Edinburgh.

À    انستیتو افتالمولوژی   Institute of Ophthalmology.

À     انستیتو  سلامت کودکان    B.P.M.F (Institute of Child Health ).

À     دانشگاه استراتکلاید  University of Strathclyde.

À    انستیتو اعصاب   Institute of Neurology.

À    دانشگاه بات   University of Bath.

À    دانشکده های پزشکی وابسته به بیمارستانهای سلطنتی  School of Medicine (Royal Hospitals).

À     دانشگاه  بریستول   University of Bristol.

À    دانشکده پزشکی بیمارستان سنت جورج  St.George’s Hospital Medical School .

À    دانشگاه  داندی    University of Dundee.

À    دانشگاه  ریدینگ   University of Reading.

À    دانشگاه  ساری   University of  Surrey.

À    دانشگاه  شفیلد   University of Sheffield.

À    دانشگاه  کنت   University of  Kent.

À    کالج پزشکی بیمارستان لندن   London Hospital Medical College.

À    دانشگاه  گلاسکو    University of Glasgow.

À    دانشگاه  لیستر   University of  Leicester.

À    دانشگاه لیورپول   University of Liverpool.

À    دانشکده بهداشت و پزشکی مناطق گرمسیری London School of hygiene and tropical Medicine.

À    دانشگاه  ناتینگهام    University of Nottingham.

À    دانشگاه نیوکاسل    University of  Newcastle Upon tyne.

À    دانشگاه وارویک    University of Warwick.

À    دانشگاه  کالج لندن   U.C.L (University College of London).

À    دانشگاه  یورک   University of  York.

À    دانشگاه  بیرمنگام   University of  Birmingham.

À    دانشگاه  دورهام   University of  Durham.

À    دانشگاه ساسکس   University of  Sussex.

À    دانشگاه  ساتهمپتون   University of  Southampton.

À    دانشگاه کمبریج   University of  Cambridge.

À    کنیگز کالج لندن King’s College London.

À    دانشگاه کاردیف  University of  Wales College of Cardiff.

À    دانشگاه لانکستر  University of  Lancaster.

À    دانشگاه  لیدز  University of  Leeds.

À    دانشگاه  منچستر   University of  Manchester.

À    کالج پزشکی سلطنتی   Royal  College of Medicine.

À    دانشگاه  نورویج  University of  Norwich.

À    دانشگاه ولز   University of  Wales.

À    دانشگاه  آبردین   University of  Aberdeen.

À    امپریال کالج لندن   London  Imperial College.

À    دانشگاه اندروز   University of  ST Andrews .

À    دانشگاه   ایست انگلیا  University of   East Anglia.

À    انستتیو تحقیقات سرطان  B.P.M.F (Institute of Cancer research ).

À    انستتیو روانپزشکیM.P.M.F.

À    یومیست  UMIST.

À    دانشگاه کیل‌ Keel University.

À    اتحادیه دانشکده‌های پزشکی و دندانپزشکی.

À    United Medical & Dental Schools .

À    Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National .

À    دانشگاه سالفورد   University Salford.

À    دانشگاه برونل  University Brunel.

À    دانشگاه برادفورد   University Bradford .

À    دانشگاه لیورپول جان مورسLiverpool John Moores University.

À    دانشگاه لاخ بروLoughborough University.

À    دانشگاه میدل سکسMiddlesex University.

À    دانشگاه سیتی CITY University.

À    دانشگاه متروپولیتن London Metropolitan University.

À    دانشگاه کینگزتون Kingston University.

  13) دانشگاههای مورد تائید درکشور  اوکراین :

 * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه دولتی کیف (بوگومولتس)Bogomolets National Medical University .

À    آکادمی تخصصی پزشکی کیف Kyiv Medical Academy of Post-Graduate Education (P.L. Shupyk).

  14) دانشگاههای مورد تائید درکشور  ایتالیا :

     مدارک تحصیلی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور ایتالیا با شرایط یکسان طبق ضوابط اعلام شده قابل ارزشیابی می باشد.

 15) دانشگاههای مورد تائید درکشور  ایرلند جنوبی :

À    دانشگاه ملی ایرلند National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland) .

 16) دانشگاههای مورد تائید درکشور ایرلند شمالی :

À    دانشگاه ملی کوئینز   Queen’s University.

 17) دانشگاههای مورد تائید درکشور  بلژیک :

À    دانشگاه آزاد بروکسل Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies).

À    دانشگاه کاتولیک لوون Catholic University of Louvain (katholieke Universite Leuven).

À    دانشگاه لیژ Universite De Letat A liege.

À    دانشگاه گنتUniversity of Ghent.

  18) دانشگاههای مورد تائید درکشور  بنگلادش :

À    دانشگاه  داکا University of  Dhaka .

 19) دانشگاههای مورد تائید درکشور  پاکستان :

À    دانشگاه  سند University of  Sind.

À    دانشگاه  کراچی University of  Karachi.

À    دانشگاه پنجاب (کینگ ادوارد، فاطمه جناح ، علامه اقبال) University of Punjab.

À    دانشگاه پیشاور University of  Peshawar.

À    دانشگاه بهاولپور University of  Bahawalpur.

À    دانشگاه قائد اعظم و کالجهای وابسته (در صورتیکه دانشگاه اعلام نماید کالج مربوطه معتبر و وابسته به دانشگاه می باشد و مدرک از دانشگاه صادر گردد) Quaid-e-Azam University .

20)دانشگاههای مورد تائید درکشور  ترکیه:

À    دانشگاه  استانبول (دانشکده های جراح پاشا و چاپا)Istanbul University (Cerrah Passa, Capa).

À    دانشگاه  حاجت تپه  Hacettepe Universiesi.

À    دانشگاه آنکارا  Ankara Universitesi.

À    دانشگاه  آناتولی  Anadolu Universitesi (University of Anatolia).

 À    دانشگاه  9 ایلول (دوقوز ایلول)Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University) .

À    دانشگاه غازی   Gazi Universitesi.

À    دانشگاه اژه Ege University (Aegean University).

À    دانشگاه  عثمان غازی  Osmangazi University .

À    دانشگاه مرمره( مشروط)  Marmara University.

21)دانشگاههای مورد تائید درکشور  چک :

  * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه چارلز در پراگ Charles University, Prague.

À    دانشگاه چارلز در پلزن Charles University, Faculty of medicine in pilsen .

À    دانشگاه  هراتس کارلوا Charles University, Hradec Kralove.

22)دانشگاههای مورد تائید درکشور  دانمارک :

À    دانشگاه  آرهوس   Aarhus University.

À    دانشکده سلطنتی دانمارک ( در رشته داروسازی)Royal Danish School.

 23) دانشگاههای مورد تائید درکشور  روسیه :

 * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد.

À    آکادمی پزشکی مسکو – سچینوا (دانشگاه شماره یک مسکو)Moscow I.M.Sechenov Medical Institute.

À    انستیتو دندانپزشکی مسکو  Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko.

À    دنشگاه پزشکی سن پترزبورگ (پاولوف)Sp Pavlov Medical State University .

À    آکادمی تخصصی پزشکی سن پطرزبورگ st.Petersburg State Medical Academy.

À    مرکز چشم پزشکی فیدروفThe S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institution.

 24)دانشگاههای  مورد تایید درکشور روسیه سفید (بلاروس):

 * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    آکادمی پزشکی مینسک  Minsk State Medical Institute.

À    آکادمی تخصصی پزشکی مینسکBelarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO).

  25) دانشگاه  مورد تاییددرکشور سنگاپور  :

À    دانشگاه ملی سنگاپور  National University of Singapore.

 26)دانشگاههای  مورد تایید درکشور سوریه  :

À    دانشگاه دمشق University of Damascus.

À    دانشگاه حلب University of Aleppo.

À    دانشگاه تشرین Tishreen University .

 27)دانشگاههای  مورد تایید در کشور سوئد  :

À    دانشگاه گوتنبرگ  Goteborgs University .

À    دانشگاه لوند Lund University.

À    دانشگاه  اپسالا  Uppsala University.

À    دانشگاه امئو Umea University.

À    انستیتو کارولینسکا Karolinska Institute.

À    دانشگاه لینکشاپینگز  Linkopings University.

  28)دانشگاههای  مورد تایید در کشور سوئیس  :

À    دانشگاه ژنو  Universite De Geneve .

À    دانشگاه  برن  Universitat Bern.

À    دانشگاه   لوزان Universite De Lausanne.

À    دانشگاه  زوریخUniversitat Zurich.

À    دانشگاه بازل (برای رشته داروسازی  ) Bazel University .

 29)دانشگاههای  مورد تاییددر کشور فرانسه  :

  کلیه دانشگاههای دولتی و مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی آن کشور معتبر می باشد.

30) دانشگاههای  مورد تاییددر کشور فنلاند  :

À    دانشگاه تامپر University of Tampere .

À    دانشگاه کوپیو University of Kuoipio.

À    دانشگاه اولو University of Oulu.

  31)دانشگاههای  مورد تایید درکشور فیلیپین  :

  برای رشته پزشکی : (تحت بررسی مجدد می باشد)

À    دانشگاه فیلییپن University of the Philippines.

À    دانشگاه سنتوتوماس University of Santo Tomas.

À    دانشگاه فارایسترن  Far Eastern University.

À    دانشگاه ویزایاس  University  of Visayas   .

À    دانشگاه سنترواسکولار Centro Escolar University.

À    دانشگاه ایست University of the East .

À    انستیتو پزشکی سیبو Cebu Institute of Medicine Inc.

À    دانشکده پزشکی سیبو Cebu Doctor''s College.

 برای رشته دندانپزشکی :

 گروه یک :

À    دانشکده دندانپزشکی دانشگاه دولتی فیلیپینUniversity of the Philippines (UP) .

 گروه د و :

À    دانشگاه سنتر و اسکولار Centro Escolar University.

 À    دانشگاه ایست University of East.

 گروه سه :

À    دانشگاه فار ایسترن  Far Eastern University.

À    دانشگاه مرکزی مانیل Manil Central University.

À    دانشگاه بگیوUniversity of Baguio.

 برای رشته داروسازی:

À    دانشگاه سنت توماس   University of Santo Tomas.

À    دانشگاه سنتر و اسکولار Centro Escolar University.

 32) دانشگاههای  مورد تاییددر کشور کانادا :

À    دانشگاه لاوال  Universite Laval.

À    دانشگاه مونترال  Universite de Montreal.

À    دانشگاه شربروک   Universite de Sherbrooke.

À    دانشگاه مانیتوبا   Universite of Manitoba.

À    دانشگاه مک مستر  Mc Master University.

À    دانشگاه دلهوزی  Dalhousie University.

À    دانشگاه وینزور  Windsor University.

À    دانشگاه لتبریج  University of Lethbridge.

À    دانشگاه ویکتوریا  University of Victoria.

À    دانشگاه گوئلف  University  of Guelph.

À    دانشگاه بریتیش کلمبیا   University of British Columbia.

À    دانشگاه تورنتو   University of Toronto.

À    دانشگاه گالگری   University of Calgary.

À    دانشگاه اتاوا   University of Ottawa.

À    دانشگاه کارلتون   Carleton University.

À    دانشگاه آلبرتا   University of Alberta .

À    دانشگاه یورک    York University.

À    دانشگاه وسترن انتاریو    University of Western Ontario.

À    دانشگاه مک گیل   Mc. Gill University.

À    دانشگاه واترلو   University of Waterloo.

À    دانشگاه کوئین   Queen’s University at Kingston.

À    دانشگاه کبک   University of Quebec.

33) دانشگاه  مورد تاییددر کشور کره جنوبی   :

À    دانشگاه ملی سئول   Seoul National University

34) دانشگاه  مورد تاییددر کشور لهستان  :

 * اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه ورشو   University of Warsaw.

À    دانشگاه  مورد تاییددر کشور لیبی   .

À    دانشگاه الفاتح   Al-Fateh University.

35) دانشگاه  مورد تایید کشور مالزی  :

À    دانشگاه  UPM )University Putra Malaysia ).

À    دانشگاه  University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia).

À    دانشگاه  U.M.

À    دانشگاه U.S.M.

 36)دانشگاههای  مورد تایید کشور مجارستان  :

 * اعتبار دانشگاههای زیر بصورت مشروط می‌باشد

À    دانشگاه پزشکی سملوایز   Semmelweis University  of Medicine.

À    دانشگاه پزشکی سگد  Szeged.

À    دانشگاه پزشکی پچ   Pecs Medical University.

À    دانشگاه  پزشکی دبرسن   Debercen University of Medicine.

À    دانشگاه  مورد تاییددر کشور مغرب   .

À    دانشگاه محمد الخامس .

À    L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco)           .

37) دانشگاههای  مورد تایید کشور نیوزیلند:

À    دانشگاه  اکلند   University of Auckland.

À    دانشگاه  اتاگو   University of otago.

 38) دانشگاههای  مورد تایید کشور هندوستان  :

À    انستیتو علوم پزشکی ال ایندیا  All India Institute of Medical Sciences.

À    دانشگاه  بمبئی    University of  Mumbai

À    دانشگاه کلکته   University of Calcutta.

À    دانشگاه دهلی   University of Delhi.

À    دانشگاه  مدرس  University of Madras.

À    دانشگاه پزشکی دکتر ام.جی.آر- تامیل نادو، مدرس The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madras.

À    دانشگاه  پونا   University of pune.

À    دانشگاه پنجاب   Pan Jaf University.

À    دانشگاه  الیگر  Aligarh Muslim University.

À    کالج داروسازی همدردHamdard College of Pharmacy.

À    دانشگاه  هندوی بنارس و کالجهای وابسته Banaras Hindu University.

À    Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI.

À    دانشگاه  راجیو گاندی     Rajive Gandi University of Health science.

À    دانشگاه  مانیپال Manipal university.

À    دانشگاه میسور University of Mysore.

À    دانشگاه بنگلور Bangalore University.

À    دانشگاه جواهر لعل نهرو Jawaharlal Nehro University.

 39)دانشگاههای  مورد تایید در کشور هلند :

À    دانشگاه اوترخت   Utrecht University.

À    دانشگاه نایمخن University Medical Center Nijmegen .

À    انستیتو سرطان هلند Netherland Cancer Institute.

À    دانشگاه ایراسموس   Erasmus University Rotterdom.

À    انستیتو ملی بهداشت عمومی و محیط The National Institute of public Health and the Environment.

À    دانشگاه  آمستردام Amsterdam University.

À    دانشگاه واگنینگن Wageningen University.

 40)دانشگاه  مورد تایید در کشور هنگ کنگ   :

À    دانشگاه هنگ کنگ Hong Kong University.

 41) دانشگاه  مورد تایید در کشور یوکسلاوی  :

 * اعتبار دانشگاه زیر بصورت مشروط می‌باشد:

À    دانشگاه بلگراد University of Belgrade.

     مدارک تخصصی صادره از دانشگاه بلگراد غیرمعتبر می باشد.موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ۱:٤٩ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

همانطور که می دانید امروزه اصلی ترین و مهمترین شاخص ارزیابی یک کشور در روند توسعه یافتگی مبحث علم و چگونگی تولید آن در یک کشور می باشد .بدین لحاظ بدیهی می نماید که در این عرصه می بایست ارزیابی صحیحی از وضعیت و جایگاه علم در کشور ایران حاصل شود تا به واسطه آن بتوانیم منزلت و رتبه حقیقی  توسعه یافتگی را دریابیم . بدین سان بر آمار تولید علم در ایران و نیز رقابتهای منطقه ای و جهانی آن نظری خواهیم افکند.حال بایستی قبل از ورود به هر گونه بحثی نگاهی بر جایگاه کشورهای علمی در رنکینگ جهانی بر اساس موسسه آماربین المللی تامسون رویترز داشته باشیم (1)

جدول وضعیت تولید علم 5 کشور برتر علمی جهان در سال 2011

ردیف

نام کشور

تعداد مقاله

درصد تولید علم

1

آمریکا

463 هزار و 734

26.62

2

چین

146 هزار و 374

8.4

3

انگلستان

138هزار و 262

7.94

4

آلمان

 111 هزار و 677

6.41 

5

ژاپن

87 هزار و 852

 5.04

جدول وضعیت تولید علم 5 کشور دیگر در سال 2011

ردیف

نام کشور

تعداد مقاله

درصد تولید علم

1

فرانسه

76 هزار و 926

4.42

2

کانادا

69 هزار و 248

3.98

3

ایتالیا

66 هزار و 54

3.79

4

اسپانیا

55 هزار و 384

3.18

5

استرالیا

49 هزار و 911

2.87

       

 

جدول وضعیت ایران در میان کشورهای تولید کننده علم

ردیف

نام کشور

رتبه

1

کره جنوبی

11

2

هندوستان

12

3

هلند

13

4

برزیل

14

5

روسیه

15

6

سوئیس

16

7

تایوان

17

8

ترکیه

18

9

سوئد

19

10

لهستان

20

11

بلژیک

21

12

ایران

22

 

همانطور که از جداول فوق پیداست کشور ایران در سال 2011  بر اساس گزارش تامسون رویترز در رتبه 22 جدول پس از کشور بلژیک قرار گرفته است .از طرفی بر اساس گزارش نشریه نیچر پیرامون پیشرفتهای علمی جهان رتبه ایران در سال 2011 در مقام 20 جدول جهانی جای گرفته است .این در حالی است که آمار تولیدات علمی ایران در سال 2011 ، 21 هزار و 38 مقاله می باشد که سهمی برابر با 1.44 درصد از تولید علم جهانی را به خود اختصاص داده است .(2)گفتنی است که براساس آمار ثبت مقالات در پایگاه علمی اسکاپوس( scopus)  ایران  رتبه 17 جهانی را کسب نموده  (3) و  در سال 2012 براساس ثبت مقالات در (isi) رتبه ایران به مقام 19 جهانی صعود یافته است.  (4)

ذیلا جدول تولیدات علمی ایران در سالهای 2000، 2009و 2010  به نمایش گذاشته خواهد شد :(5)

      جدول تولیدات علمی ایران در سالهای 2000، 2009، 2010

ردیف

وضعیت تولیدعلم ایران طی 4 سال

میزان مدارک ثبت شده

1

وضعیت تولید علم ایران در سال 2000

1 هزار و 387 مدرک

2

وضعیت تولید علم ایران درسال 2009

16 هزار و 978 مدرک

3

وضعیت تولید علم ایران در سال 2010

18 هزار و 319 مدرک

     

 

در حال حاضر یکی دیگر از مراتب تحلیل جایگاه علمی ایران مقایسه آن با گروه کشورهای اسلامی است ، بدین قرار وضعیت تولیدات علمی 5 کشور اسلامی در سال 2010 را بررسی خواهیم نمود(6)

ردیف 
 

کشورهای اسلامی در سال 2010 

تعداد مدارک علمی ثبت شده

1

ترکیه 

25 هزار و 710 مدرک

2

ایران 

18 هزار و 319 مدرک

3

مالزی 

6 هزار و 287 مدرک

4

مصر 

6 هزار و 90 مدرک

5

عربستان سعودی 

3 هزار و 669 مدرک

 

در حوزه ارزیابی علمی نسبت جمعیت هر کشور و نیز مقالات انتشار یافته آن کشور گویای تولید علم در هر کشور می باشد بر این مبنا مقالات منتشر شده سه کشور توسعه یافته به نسبت جمعیت آنها اینگونه می باشد :(7)

ردیف

وضعیت کشورهای توسعه یافته در تولید علم

تعداد مدارک علمی
 

1

آمریکا 

472 هزار و 899 مقاله

2

کره جنوبی 

45 هزار و 301 مقاله

3

سنگاپور 

10 هزار و 217 مقاله

 

نسبت تعداد مقالات چاپ شده به کل جمعیت در ایران ، ترکیه به شکل زیر می باشد :

ردیف 

کشورها 

نسبت تعدادمقالات به جمیعت

1

سنگاپور 

هر 100 هزار نفر 205 مقاله

2

ترکیه 

هر 100 هزار نفر 36 مقاله

3

ایران 

هر 100 هزار نفر 24 مقاله

 

 

 

نتیجه آنکه با مروری بر سازوکار پیشرفت و توسعه علمی در ایران بر اساس آمارهای منتشره به این نتیجه خواهیم رسید که ایران بر اساس سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های تعریفی توسعه در مسیر و جایگاهی از علم قرار خواهد گرفت که جهانیان را به تحیر وا خواهد داشت چرا که دستیابی به مقام اول علمی در منطقه بر طبق سند چشم انداز بیست ساله خود ترسیمی از حرکتی است که رشد و بالندگی ارمغانی از آن خواهد بود.

 1)       خبرنامه دانشجویان ایران 26/10/1390 .

2)       پایگاه اطلاع رسانی دنیای ما 18/10/1390 .

3)        خبرگزاری مهر ۱۳۹۰/۱۰/۱۹.

4)        پایگاه اطلاع رسانی اعتدال پرس 18/11/1390 .

5)        سایت همشهری آنلاین 19/12/1390.

6)       وبسایت تحقیق و توسعه 16/7/90 .

7)        همان .

 

 

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٦/۱ | ۱:۳٩ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

(دروس اختیاری رشته علوم سیاسی)

 

اسلام و ایران

جغرافیای اقتصادی

مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد

نظامهای سیاسی تطبیقی

نظامهای اقتصادی تطبیقی

سیاست و حکومت در اتحاد جماهیر شوروی

سیاست و حکومت در آسیای جنوبی

سیاست و حکومت در چین

سیاست و حکومت در آفریقا

سیاست و حکومت در آمریکای لاتین

سیاست و حکومت در اروپای باختری

خاورمیانه و سیاست بین المللی

اقتصاد بین المللی

مالیه عمومی

اداره امور دولتی

انقلابهای جهان

روانشناسی اجتماعی

مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای شرقی

مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای غربی

ارتش و سیاست

جمهوری اسلامی ایران و نهضت های رهایی بخش

اعراب و اسرائیل و مسائل فلسطین

اندیشه های سیاسی در شرق باستان

جغرافیای سیاسی

 

 

(دروس اصلی رشته علوم سیاسی)

مبانی علم سیاست            

مسایل اقتصادی و سیاسی جهان سوم

مبانی علم حقوق              

اصول روابط بین الملل

مبانی علم اقتصاد تاریخ روابط بین الملل از 1871تا1945

مبانی جامعه شناسی عمومی         

سازمانهای بین المللی

روش تحقیق در علوم سیاسی       

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب از قبل از افلاطون تا قرن 20

حقوق اساسی (کلیات)   

اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران         

دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام

مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام           

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل اسلام      

فن دیپلماسی و آداب کنسولی

نظام سیاسی و دولت در اسلام و ایران       

حقوق بین الملل خصوصی

جنبش های اسلامی معاصر            

تئوریهای انقلاب

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1228تا1320)   

 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالسم

تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320تا1357)   

سیرقدرت در دریاها

انقلاب اسلامی ایران        

نوسازی و دگرگونی سیاسی

تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320       

جامعه شناسی سیاسی

روابط خارجی ایران از 1320تا1357        

سیاست خارجی قدرتهای بزرگ

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران      

مسائل نظامی و استراژیک معاصر

مسایل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران       

تاریخ تحول دولت در اسلام

حقوق اداری (کلیات و ایران)      

متون سیاسی به زبان خارجی

خلیج فارس و مسایل آن

سیاست و حکومت در ایالات متحده آمریکا

سیاست و حکومت در خاورمیانهموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۱:٥٤ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()

لیست منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و دولتی رشته ی علوم سیاسی:

 • Ø      حوزه ی جامعه شناسی سیاسی:

1_جامعه شناسی سیاسی، حسین بشیریه، نشر نی

2_ درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی، احمد نقیب زاده، انتشارات سمت

 ۳ـ جامعه شناسی سیاسی، کیت نش،ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات کویر

 • Ø       حوزه ی مبانی علم سیاست :

1_بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، نشر نی

2_آموزش دانش سیاسی، حسین بشیریه، نشر نی

 • Ø       حوزه ی جهان سوم و مسائل آن:

1_مسائل سیاسی_اقتصادی جهان سوم، احمد ساعی، انتشارات سمت

2_ توسعه در مکاتب متعارض، احمد ساعی، نشر قومس

3_عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران، محمود سریع القلم، انتشارات مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 • Ø       حوزه ی اندیشه سیاسی:

1_تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، ابوالقاسم طاهری، نشر قومس

2_اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم، ملک یحیی صلاحی، نشر قومس

3_اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم، حاتم قادری، انتشارات سمت

4_اندیشه سیاسی در اسلام و ایران، حاتم قادری، انتشارات سمت

5_ نظام های سیاسی و دولت در اسلام، دکتر فیرحی، انتشارات سمت

6_قدرت دانش و مشروعیت در اسلام، دکتر فیرحی، نشر نی

 • Ø       حوزه ی ناریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران:

1_تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایرن(1357_1320)، علیرضا ازغندی، نشر قومس

2_ جامعه شناسی سیاسی ایران، علیرضا ازغندی، نشر قومس

3_مقدمه ای بر انقلاب اسلامی ایران، صادق زیبا کلام، نشر نی

4_ تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلال الدین مدنی

 • Ø       حوزه ی نظام های سیاسی تطبیقی:

1_سیاستهای مقایسه ای، عبدالعلی قوام، انتشارات سمت

2_جزوه ی نظام های سیاسی تطبیقی، نسرین مصفا ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 • Ø      حوزه اصول روابط بین الملل:( مختص دانشگاه آزاد)

1_اصول روابط بین الملل، عبدالعلی قوام، انتشارات سمت

 ۲ــ اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد ) نوشته دکتر سیف زاده

 • Ø        حوزه روش تحقیق در علوم سیاسی( مختص دانشگاه دولتی)

 ۱ـ پژوهش در علوم سیاسی(رویکردهای اثبات گرا، تفسیری و انتقادی)، کاووس سید امامی،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

۲ـ روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل.، محمود سریع القلم انتشارات روز

 • Ø       حوزه زبان تخصصی:

۱ـ ن تخصصی علوم سیاسی (جلد 1 و 2)  - هرمز داور پناه  - انتشارات سمت

۲ـ لیسی اختصاصی حقوق وعلوم سیاسی - هرمز داور پناه- انتشارات نسل نیکانموضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩۱/٥/٢٤ | ۱:٢٠ ‎ب.ظ | نويسنده : | نظرات ()